C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Заявление за подаване на документи по съдебно дело
Заявление за връщане на документи по съдебно дело
Заявление за издаване на заверен препис от влязло в сила решение по дело
Заявление за издаване на незаверен препис от влязло в сила решение по дело
Заявление за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело
Заявление за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние
Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност
Заявление за издаване на удостоверение за липса на заведени съдебни дела
Заявление за издаване на изпълнителен лист за влязло в сила решение
Заявление за освобождаване от съдебни такси
Заявление за предоставяне на дело от архив
Заявление за издаване на удостоверение за Наличие или липса на дела

ВАЖНО!


Със Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд Варна от 13.07.2016 година са утвърдени нови образци на заявления и удостоверения, издавани от Търговско отделение на Окръжен съд Варна за несъстоятелност и по отменения Закон за обществените поръчки.
Новият Закон за обществените поръчки е обнародван а ДВ №13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.
Съгласно действащите разпоредби на чл. 58 ал.1 т.4 от ЗОП Агенция по вписванията е органа, който удостоверява обстоятелствата по чл. 55 ал.1 .1 от ЗОП
В тази връзка Окръжен съд Варна уведомява гражданите, че не издава удостоверения по действащия ЗОП.
Продължава издаването на удостоверения по чл. 47 на отменения ЗОП при условията на §18 от ПЗР на ЗОП, за целите на стартирали по същия, недовършени процедури за обществени поръчки, като молителят следва да декларира това при подаване на заявлението за издаване на удостоверение.
В новите удостоверения за несъстоятелност, издавани от Окръжен съд Варна се отразява обстоятелството относно наличието на подадена молба и образувано дело за несъстоятелност.
Обстоятелствата относно наличието на открито производство по несъстоятелност, обявяване на юридическите лица - търговци в несъстоятелност и ликвидация са общодостъпни на сайта на Агенция по вписванията, Търговски регистър. За юридическите лица с нестопанска цел отсъствието или наличието на тези обстоятелства се удостоверява с удостоверенията за актуално състояние, издавани от фирмено отделение при Окръжен съд Варна.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация