C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица към съдебен район на Окръжен съд – Варна за 2024г.


 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

 

Бланки на заявления за:

 • регистрация в регистър БУЛСТАТ (*.doc , *.pdf) ;
 • промяна на данни: адрес, телефон, e-mail или др. (*.doc , *.pdf);
 • отписване от списъка на вещите лица (*.doc , *.pdf).

ВЕЩИТЕ ЛИЦА СА СПЕЦИАЛИСТИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ТЕЗИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

 • законност;
 • процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
 • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
 • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;
 • поверителност и спазване на професионалната етика.

 

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
 • има най-малко 5 години стаж по специалността;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • не е осъждано за престъпление от общ характер;
 • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
 • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Заявления за вписване на кандидати за вещи лица се приемат в Съдебна палата, етаж 4, кабинет № 406, до 30-ти септември включително всяка година.

Документи за вещи лица се приемат в Съдебна палата на пл. Независимост №2 от Административния секретар на Окръжен съд - Варна, ет. 4, кабинет № 406.

За допълнителна информация относно регистрацията можете да се обръщате към административния секретар на Окръжен съд – Варна на тел. 052-616 409 или 0878 97 37 33.


 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация