C C C C A+ A A- X

Вещи лица

ВЕЩИТЕ ЛИЦА СА СПЕЦИАЛИСТИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ТЕЗИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

 • законност;
 • процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
 • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
 • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;
 • поверителност и спазване на професионалната етика.

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
 • има най-малко 5 години стаж по специалността;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • не е осъждано за престъпление от общ характер;
 • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
 • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Необходими документи


СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ БНТЛ ПРИ ОД МВР ГР. ВАРНА

ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. КЛАС "КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

2. КЛАС "СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

3. КЛАС "СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ"

4. КЛАС "СЪДЕБНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

5. КЛАС "СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

6. КЛАС "СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

7. КЛАС "ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ"

8. КЛАС "СЪДЕБНО СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

9. КЛАС "СЪДЕБНО – ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

10. КЛАС "ОЦЕНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

11. КЛАС "ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация